TAX PROFI Sp. z o.o. Kancelaria Finansowa

DORADZTWO - KSIĘGOWOŚĆ - KADRY - PŁACE

od 1994 roku

TEL:+48 22 823 09 28

Podpisanie umowy z naszą kancelarią finansową przenosi na nas obowiązki związane z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, prowadzeniem rejestrów sprzedaży oraz zakupu, ewidencją środków trwałych i wyposażenia oraz sprawami kadrowo - płacowymi.

Do naszych obowiązków zalicza się również sporządzanie na podstawie odpowiednich rejestrów deklaracji podatkowych, deklaracji ZUS oraz terminowe przekazywanie ich do odpowiednich instytucji.

Na naszych klientach spoczywa jedynie obowiązek rzetelnego dokumentowania operacji gospodarczych oraz przekazania zebranych dokumentów do naszej kancelarii w ustalony sposób oraz w ustalonych terminach.


* * * KSIĘGI RACHUNKOWE * * *


 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych a dla ryczałtowców ewidencji przychodów,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,

 • prowadzenie rejestrów VAT zakupu i sprzedaży zgodnie z zapisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym,

 • sporządzanie na podstawie ksiąg i rejestrów wszystkich niezbędnych deklaracji podatkowych i sprawozdawczych oraz dostarczanie ich do odpowiednich urzędów,

 • rozliczenia w zakresie podatku dochodowego,

 • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych,

 • opracowywanie Zakładowych Planów Kont,

 • usprawnianie zasad obiegu dokumentów w jednostce,

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,

 • uczestnictwo w badaniu sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS,

 • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym i innymi urzędami w zakresie naszego umocowania.


* * * KADRY I PŁACE * * *


 • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,

 • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,

 • przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników,

 • wydruki list płac w formie pasków pracowniczych spełniających wymogi raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,

 • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,

 • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,

 • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,

 • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,

 • prowadzenie akt osobowych, kart urlopowych oraz ewidencji wynagrodzeń pracowników.


* * * INNE * * *


 • doradztwo w zakresie rozwiązań optymalizujących wysokość należności podatkowych (inżynieria podatkowa),

 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,

 • stały nadzór podatkowy,

 • analizy podatkowe planowanych przedsięwzięć,

 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,

 • przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z aktualizacją danych o przedsiębiorstwie w Sądzie Rejestrowym, Urzędzie Skarbowym, Urzędzie Statystycznym,

 • pomoc w uzyskaniu kredytów, sporządzanie prognoz i analiz wykonalności projektów dla banków,

 • konstruowanie umów cywilno-prawnych, w tym factoringu, umów handlowych,

 • bez ograniczeń udzielamy wszelkich porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych.


Copyright by taxprofi.com.pl  Wszelkie prawa zastrzeżone.